KKK tootjale

Kes on tootja?  

Tootja jäätmeseaduse tähenduses on isik, kes oma majandus- või kutsetegevuse raames kavandab, projekteerib, valmistab, töötleb, müüb või veab sisse tooteid.  

 

Mis on turule laskmine?  

Turule laskmine jäätmeseaduse tähenduses on majandus- või kutsetegevuse käigus toote esmakordne Eesti turul kättesaadavaks tegemine. Turul kättesaadavaks tegemine jäätmeseaduse tähenduses on kaubandustegevuse käigus toote tasu eest või tasuta tarnimine Eesti turule toote turustamiseks, tarbimiseks või kasutamiseks.

Millised on tootja kohustused seoses probleemtoodetega?

Tootja on kohustud omal kulul tagama tema turule lastud probleemtootest tekkivate jäätmete kogumise ja nende taaskasutamise või nende kõrvaldamise ja omama selle kohustuse täitmiseks piisavat tagatist.

Enne probleemtoote suhtes kohalduvate tootja kohustuste tekkimist turule lastud probleemtoodetest tekkinud jäätmete (endisaegsed jäätmed) jäätmehoolduse tagamise ning selle finantseerimise kohustused lasuvad tootjatel, kes vastavate probleemtoodete jäätmeteks muutmise ajal turul tegutsevad, proportsionaalselt nende osaga seda tüüpi probleemtoodete turul.

Kui probleemtootest tekkinud jäätmed võtab jäätmevaldajalt vastu muu isik kui tootja, kohustab ta tagama nende probleemtoodete käitlemise ja kandma sellega seotud kulud.

Lisaks on tootja on kohustatud:

1) omama jäätmekäitluskava;

2) registreeruma probleemtooteregistris ja esitama registrisse andmeid.

Tootja võib valida, kas ta täidab eelnimetatud kohustused individuaalselt, annab need kirjaliku lepinguga üle tootjate ühendusele või ühineb tootjate ühendusega, kusjuures tagatis võib olla tootja osalemine omarahalise või mõne muu sellega võrdsustatud panusega probleemtoodetest tekkivate jäätmete hoolduse asjakohastes rahastamissüsteemides, ringlussevõtu kindlustus või kinnine pangakonto.

 

Elektri- ja elektroonikaseadmed (EE-seadmed)

Mis on EE-seade?

EE-seade jäätmeseaduse tähenduses on seade, mis vajab töötamiseks elektrivoolu või elektromagnetvälja, ning seade selle voolu ja välja tekitamiseks, suunamiseks ning mõõtmiseks ja on mõeldud kasutamiseks pingel mitte üle 1000 V vahelduvvoolu ning mitte üle 1500 V alalisvoolu korral.

 

Mis on kodumajapidamiste EE-seadmed?

Kodumajapidamises kasutatav EE-seade on seade, mida kasutatakse tavapäraselt kodumajapidamises, ning kaubanduses ja tööstuses, asutuses ja mujal kasutatav EE-seade, mis oma laadi tõttu sarnaneb kodumajapidamises kasutatava EE-seadmega.

 

Millised on endisaegsed ja millised on uued EE-seadmed?

Endisaegsed EE-seadmed on turustatud enne 13.08.2005 ning uued EE-seadmed on turustatud alates 13.08.2005.

 

Mis on EE-seadmete sisaldusainete normid?

Välja arvatud seadises toodud erandid, on Euroopa Majanduspiirkonnas keelatud EE-seadmete turule laskmine, mis sisaldavad:

1) keelustatud tööstuskemikaale Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 689/2008 ohtlike kemikaalide ekspordi ja impordi kohta tähenduses;

2) kuuevalentse kroomi ühendeid, pliid ja selle ühendeid, elavhõbedat ja selle ühendeid, kaadmiumi ja selle ühendeid, polübroomitud difenüüleetrit või polübroomitud bifenüüle.

 

Mis on Euroopa Liidu vastavusdeklaratsioon?

Euroopa Liidu vastavusdeklaratsiooniga tõendatakse, et EE-seadmed vastavad sisaldusainete normidele.

 

Mis on CE-märgis?

CE-märgis on märgis, millega valmistaja näitab, et toode vastab märgise tootele paigaldamist käsitleva Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 765/2008 alusel kohaldatavatele nõuetele.

Vastupidiste tõendite puudumisel loetakse, et CE-märgist kandev EE-seade vastab sisaldusainete normidele.

 

Kes on EE-seadme tootja?

EE-seadme tootja jäätmeseaduse tähenduses on isik, kes sõltumata müügiviisist, müük sidevahendi abil kaasa arvatud:
1) valmistab ja müüb oma kaubamärgiga EE-seadmeid;
2) müüb teise tootja valmistatud seadmeid oma kaubamärgi all edasi, välja arvatud juhul, kui toote kaubamärgi saab omistada punktis 1 nimetatud tootjale;
3) veab majandus- või kutsetegevuse korras EE-seadmeid Euroopa Liidu liikmesriiki sisse või liikmesriigist välja.

 

Millised on EE-seadme tootja kohustused?

EE-seadme tootja on kohustatud:

1) tagama, et tema poolt valmistatav, müüdav, sisse või välja veetav toode vastaks sisaldusainete normidele;

2)  kandma uutele EE-seadmetele tootjat identifitseerivate andmed, lahuskogumise märgise vastavalt standardile EVS-EN 50419:2005  ja CE-märgise;

3)  varustama EE-seadme turustaja vastavasisulise soovi korral kogumismahutiga, mis võimaldaks müügikohas tasuta arvulise vastavuse alusel tagasi võtma turustatava seadmega sama liiki ja sama otstarvet täitvast seadmest tekkinud jäätmed;

4) koostöös turustajatega andma EE-seadme kasutajale teavet elektroonikaromude tagastamiskohtadest;

5) korraldama vähemalt kord aastas teabekampaaniaid, sealhulgas üleriigilisi teabekampaaniaid, et teavitada EE-seadme kasutajaid elektroonikaromude kogumise ja käitlemise võimalustest,

kusjuures teabekampaaniat ei pea korraldama tootja, kes ei lase turule kodumajapidamiste EE-seadmeid;
6) tegema elektroonikaromude käitluskohtadele iga turule lastud uut tüüpi EE-seadme kohta hiljemalt ühe aasta möödumisel seadme turule laskmisest kättesaadavaks korduskasutamise ja töötlemisega seotud teabe, nimetades komponendid ja materjalid ning ohtlike ainete ja valmististe asukohad seadmes;

7) rajama kodumajapidamiste elektroonikaromude kogumispunktid igasse Eesti maakonda, võttes arvesse rahvastiku tihedust ning nõuet, et elektroonikaromude üleandmine oleks tarbijale võimalikult mugav;

8) võtma tarbijalt, turustajalt, kohalikult omavalitsuselt ning kohaliku omavalitsuse jäätmejaama halduslepingu alusel haldavalt jäätmekäitlejalt kodumajapidamiste elektroonikaromud tasuta vastu, sõltumata üleantavate elektroonikaromude arvust; osalist jäätmekäitluskulude kandmist võib nõuda juhul, kui seadmed on mittekomplektsed või saastunud;

9) võtma EE-seadmes oleva patarei või aku koos seadmega tasuta tagasi, välja arvatud juhul, kui neid soovib üle anda patarei- ja akujäätmeid edasise töötlemise eesmärgil iseseisvalt kogub muu ettevõtja kui patareide ja akude tootja;

10) võtma turustaja müügikohtade kaudu tarbijalt tasuta arvulise vastavuse alusel tagasi turustatava seadmega sama liiki ja sama otstarvet täitvast seadmest tekkinud elektroonikaromu, välja arvatud saastunud elektroonikaromu;

11) kui kodumajapidamiste EE-seadme turustajast ei ole mööda avalikke teid 10 km raadiuses kodumajapidamiste elektroonikaromude kogumiskohta, peab tootja turustaja müügikoha kaudu füüsiliselt isikult tasuta tagasi võtma talle müüdava seadmega sama liiki ja sama otstarvet täitvast seadmest tekkinud elektroonikaromu, sõltumata sellest, kas see füüsiline isik on soetanud või soetab turustajalt samalaadse seadme;

12) tagama, et saavutatakse jooksva kalendriaasta kestel kogutud elektroonikaromude taaskasutamine vähemalt seadusega sätestatud ulatuses.

 

Kes peavad kandma elektroonikaromude kogumise ja tootjale tagastamisel tekkinud kulud?

Iga tootja kannab oma uutest EE-seadmetest tekkinud jäätmete käitlemise kulud.

Endisaegsetest kodumajapidamise EE-seadmetest tekkinud elektroonikaromude kokkukogumise ja taaskasutamise või kõrvaldamise kulud kannavad tootjad, kes turustavad vastavat liiki kodumajapidamise EE-seadmeid hetkel, mil nendest elektroonikaromud tekivad, proportsionaalselt oma turuosale vastavat liiki EE-seadmete müügis.

Endisaegsetest muude kui kodumajapidamise EE-seadmetest tekkinud elektroonikaromude, mis on asendatud uute samalaadsete seadmetega või sama funktsiooni täitvate seadmetega, kokkukogumise ja taaskasutamise või kõrvaldamise kulud kannab tootja, kes on müünud seadmed, millega elektroonikaromuks muutunud seadmed asendatakse.

Endisaegsetest muudest kui kodumajapidamise EE-seadmetest tekkinud elektroonikaromude kokkukogumise ja taaskasutamise või kõrvaldamise kulud kannab jäätmevaldaja, kui ta ei ole asendanud neid seadmeid uute samalaadsete seadmetega või seadmetega, mis täidavad sama funktsiooni.

 

Kes on EE-seadme valmistaja?

EE-seadme valmistaja jäätmeseaduse tähenduses on isik, kes valmistab EE-seadme või kes laseb EE-seadme projekteerida või valmistada ning turustab seda oma nime või kaubamärgi all.

 

Millised on EE-seadme valmistaja kohustused?

EE-seadme valmistaja on kohustatud:

1) tagama EE-seadme turule laskmisel, et see vastaks sisaldusainete normidele;
2) koostama tehnilise dokumentatsiooni ja teostama tootmise sisekontrolli elektriohutusseadusega sätestatud menetluse kohaselt;
3) koostama Euroopa Liidu vastavusdeklaratsiooni ning kinnitama valmistootele CE-märgise, kui on tõendatud EE-seadme vastavus nõuetele;
4) säilitama tehnilist dokumentatsiooni ja Euroopa Liidu vastavusdeklaratsiooni kümme aastat pärast EE-seadme turule laskmist;
5) pidama nõuetele mittevastavate EE-seadmete ja nende tagasivõtmise registrit ning teavitama sellest turustajaid;
6) tagama, et EE-seade kannab tüübi-, partii- või seerianumbrit või muud seda tuvastada võimaldavat märget, või kui EE-seadme suurus või olemus seda ei võimalda, tagama, et nõutud teave on EE-seadme pakendil või seadmega kaasasolevas dokumendis;

7) tagama menetluse, mis säilitab seeriatoodangu vastavuse sisaldusainete normidele;

8) märkima oma nime, registreeritud kaubanime või registreeritud kaubamärgi ja kontaktaadressi kas EE-seadmele, või kui see ei ole võimalik, siis selle pakendile või kõnealuse seadmega kaasasolevasse dokumenti;

9) võtma viivitamata kasutusele vajalikud parandusmeetmed, et viia EE-seade vastavusse seaduse nõuetega, kõrvaldama selle turult või võtma tagasi, kui turule lastud seade ei vasta sisaldusainete normidele;
10) teavitama seadme mittevastavusest sisaldusainete normidele viivitamata nende liikmesriikide pädevaid ametiasutusi, kus seade on kättesaadavaks tehtud, esitades eelkõige üksikasjalikud andmed mittevastavuse ja kõikide parandusmeetmete kohta;

11) esitama liikmesriigi pädeva ametiasutuse põhjendatud nõudmisel vajaliku teabe ja dokumentatsiooni EE-seadme vastavuse tõendamiseks sisaldusainete normidele keeles, mis on kõnealusele asutusele kergesti arusaadav;
12) tegema pädeva ametiasutusega koostööd kõigis meetmetes, mida võetakse valmistaja poolt turule lastud EE-seadme vastavuse tagamiseks sisaldusainete normidele;

13)  konstrueerima EE-seadmed, mille sisse paigaldatakse patareid ja akud, selliselt, et patarei- ja akujäätmeid saab seadmest lihtsalt eemaldada, ja andma kaasa juhise, kus selgitatakse, kuidas patareisid ja akusid ohutult eemaldada, vajaduse korral teavitades kasutajat ka patarei või aku tüübist; nimetatud kohustusi ei kohaldata, kui ohutuse, tõhususe, meditsiinilise või andmete säilimise vajaduse tõttu on vajalik katkematu energiavarustus ja pidev ühendus seadme ja patarei või aku vahel.

 

Kes on EE-seadme valmistaja volitatud esindaja?

Valmistajal on õigus sisaldusainete normidega seonduvate nõuete täitmiseks määrata kirjaliku volituse alusel volitatud esindaja. Volitatud esindaja on isik, kes on saanud valmistajalt kirjaliku volituse tegutseda valmistajalt saadud volituste piires valmistaja nimel, kusjuures volitus peab võimaldama volitatud isikul teha vähemalt järgmisi toiminguid:
1) hoida Euroopa Liidu vastavusdeklaratsiooni ja tehnilist dokumentatsiooni järelevalveasutuse jaoks kättesaadavana kümme aastat pärast EE-seadme turule laskmist;
2) esitada liikmesriikide pädevate asutuste põhjendatud nõudmisel neile kogu vajalik teave ja dokumentatsioon, mis tõendab EE-seadme vastavust seaduse nõuetele;
3) teha liikmesriikide pädevate asutuste nõudmisel nendega koostööd kõigis volitusega hõlmatud EE-seadmete sisaldusainete normidele vastavuse tagamiseks võetavates meetmetes.

 

Kes on EE-seadme importija?

EE-seadmete importija jäätmeseaduse tähenduses on isik, kes laseb toote kolmandast riigist Euroopa Liidu turule.

 

Millised on EE-seadme importija kohustused?

EE-seadme importija on kohustatud:
1) laskma Euroopa Liidu turule üksnes sisaldusainete normidele vastavaid EE-seadmeid;
2) tagama enne EE-seadme turule laskmist, et valmistaja on asjakohaselt hinnanud selle vastavust jäätmeseadusega kehtestatud nõuetele, et valmistaja koostatud tehnilise dokumentatsiooni järgi kannab EE-seade CE-märgist, et seadmega on kaasas nõutud dokumendid ning et valmistaja on täitnud jäätmeseaduse § 2610 lõike 1 punktis 5 ja lõikes 4 sätestatud nõuded;
3) mitte laskma turule EE-seadet, mis ei vasta sisaldusainete normidele, enne kui see on normidega kooskõlla viidud, ning teavitama sellest valmistajat ja järelevalveasutust;
4) hoidma Euroopa Liidu vastavusdeklaratsiooni koopiat järelevalveasutustele kättesaadavana kümme aastat pärast EE-seadme turule laskmist ning tagama, et tehniline dokumentatsioon on kõnealuste asutuste nõudmisel neile kättesaadav.

5) pidama nõuetele mittevastavate EE-seadmete ja nende tagasivõtmise registrit ning teavitama sellest turustajaid;
6) märkima oma nime, registreeritud kaubanime või registreeritud kaubamärgi ja kontaktaadressi kas EE-seadmele, või kui see ei ole võimalik, siis selle pakendile või kõnealuse seadmega kaasasolevasse dokumenti;

7) võtma viivitamata kasutusele vajalikud parandusmeetmed, et viia EE-seade vastavusse jäätmeseadusega kehtestatud nõuetega, kõrvaldama selle turult või võtma tagasi, kui turule lastud seade ei vasta sisaldusainete normidele;
8) teavitama seadme mittevastavusest sisaldusainete normidele viivitamata nende liikmesriikide pädevaid ametiasutusi, kus seade on kättesaadavaks tehtud, esitades eelkõige üksikasjalikud andmed mittevastavuse ja kõikide parandusmeetmete kohta;

9) esitama liikmesriigi pädeva ametiasutuse põhjendatud nõudmisel vajaliku teabe ja dokumentatsiooni EE-seadme vastavuse tõendamiseks sisaldusainete normidele keeles, mis on kõnealusele asutusele kergesti arusaadav;
10) tegema pädeva ametiasutusega koostööd kõigis meetmetes, mida võetakse valmistaja poolt turule lastud EE-seadme vastavuse tagamiseks sisaldusainete normidele.

 

Importijale kohaldatakse valmistaja kohustusi, kui importija laseb EE-seadme turule oma nime või kaubamärgi all või kui ta muudab juba turule lastud seadet viisil, mis võib mõjutada seadme vastavust sisaldusainete normidele.

 

Patareid ja akud

Mis on patareid ja akud?

Patarei ja aku jäätmeseaduse tähenduses on ühest või enamast elemendist koosnev mittetaaslaetav (patarei) või taaslaetav (aku) vooluallikas, mis muudab keemilise energia vahetult elektrienergiaks.

 

Mis on kantav patarei või aku?

Kantav patarei või aku on patarei, nööpelement, patareikogum või aku, mis on suletud, mida saab kanda ning mis ei ole tööstuslik patarei või aku ega mootorsõiduki patarei või aku.

 

Mis on mootorsõiduki patarei või aku?
Mootorsõiduki patarei või aku on patarei või aku, mida kasutatakse liiklusseaduse § 2 punktis 36 kirjeldatud maastikusõiduki või punktis 40 kirjeldatud mootorsõiduki käivitus-, valgustus- või süüteseadmes.

 

Mis on tööstuslik patarei või aku?
Tööstuslik patarei või aku on patarei või aku, mis on kavandatud üksnes tööstuslikuks või erialaseks kasutamiseks või mida kasutatakse mis tahes tüüpi elektrisõidukis.

 

Millised on patareide ja akude sisaldusainete normid?

Välja arvatud seaduses toodud erandid, on Euroopa Majanduspiirkonnas keelatud akude ja patareide turule laskmine, mis sisaldavad:

1) keelustatud tööstuskemikaale Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 689/2008 ohtlike kemikaalide ekspordi ja impordi kohta tähenduses;

2) elavhõbedat või kaadmiumi.

 

Millised on patarei ja aku tootja kohustused?

Patarei ja aku tootja on kohustatud:

1)  kandma patareile või akule lahuskogumise märgise ning seaduses sätestatud juhtudel ka  keemilisele koostisele viitva märgise;

2) märgistama kantava patarei andmetega selle mahtuvuse kohta;

3)  võtma turustajalt, kohalikult omavalitsuselt ning kohaliku omavalitsuse jäätmejaama halduslepingu alusel haldavalt jäätmekäitlejalt sama liiki patarei ja aku tasuta tagasi sõltumata sellest, millal patarei või aku on turule lastud, millist kaubamärki patarei või aku kannab ning kas kasutaja kavatseb osta uue patarei või aku; mootorsõidukites ja tööstuses kasutatavate patareide ja akude tootja võib kasutatud akude ja patareide tasuta vastuvõtmise asemel sõlmida juriidilisest või füüsilisest isikust ettevõtjast kasutajaga ka muu kokkuleppe akudest ja patareidest tekkinud jäätmete käitlemise kulude katmise kohta;

4) varustama patarei ja aku turustaja vastavasisulise soovi korral kogumismahutiga, mis võimaldaks müügikohas tasuta tagasi võtta turustatava patarei või akuga sama liiki patareist või akust tekkinud jäätmed;

5) koostöös turustajatega tegema turustaja müügikohtades patarei ja aku kasutajale kättesaadavaks teabe, kuhu on võimalik patarei- ja akujäätmed tagastada, avaldades asukohad ja telefoninumbrid, kust on võimalik saada asjakohast infot, samuti teabe võimaluse kohta tagastada patarei- ja akujäätmed müügikohta, kusjuures nimetatud teavet ei pea müügikohas üles panema juhul, kui patarei- ja akujäätmete mahuti on kõigile müügikoha külastajatele nähtavas kohas ning kogumismahutil on asjakohane tähistus;

6) korraldama vähemalt kord aastas teabekampaaniaid, sealhulgas üleriigilisi teabekampaaniaid, et teavitada patareide ja akude kasutajaid patarei- ja akujäätmete kogumise ja käitlemise võimalustest, kusjuures teabekampaaniat ei pea korraldama tootja, kes laseb turule patareisid või akusid üksnes tööstuslikuks või professionaalseks kasutamiseks või akusid, mida kasutatakse mis tahes tüüpi elektrisõidukites, samuti tootja, kes laseb turule patareisid ja akusid üksnes koos mootorsõidukite või maastikusõidukitega, millele tootjavastutus ei kohaldu;

7) tagama, et saavutatakse jooksva kalendriaasta kestel kogutud patarei- ja akujäätmete ringlussevõtu sihtarvud.

Tööstusliku patarei või aku tootja ei või keelduda kasutajalt tagasi võtmast tööstuslike patareide ja akude jäätmeid, sõltumata nende keemilisest koostisest ja päritolust.

 

Millised on muu tootjaks mitteoleva patarei- ja akujäätmete koguja kohustused?

Kui kantavate patareide ja akude või mootorsõidukite patareide ja akude jäätmeid kogub edasise töötlemise eesmärgil iseseisvalt muu ettevõtja kui tootja, peab see ettevõtja

1) tagama, et füüsilised isikud saaksid tema moodustatud kogumisvõrku tasuta üle anda kantavate patareide ja akude või mootorsõidukite patareide ja akude jäätmed ning juriidilised isikud vähemalt kantavate patareide ja akude jäätmed;

2) tagama, et saavutatakse jooksva kalendriaasta kestel kogutud patarei- ja akujäätmete ringlussevõtu sihtarvud.