Õigusaktid

Jäätmed

Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2008/98/EÜ, mis käsitleb jäätmeid ja millega tunnistatakse kehtetuks teatud direktiivid

EL nõukogu määrus nr 333/2011, millega kehtestatakse kriteeriumid, mille täitmisel teatavat liiki metallimurd lakkab olemast jäätmed vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivile

Jäätmeseadus

Vabariigi Valitsuse 06.04.2004 määrus nr 102 „Jäätmete, sealhulgas ohtlike jäätmete nimistu“

Vabariigi Valitsuse 06.04.2004 määrus nr 103 „Jäätmete ohtlike jäätmete hulka liigitamise kord“

Vabariigi Valitsuse 08.12.2001 määrus nr 148 „Jäätmete taaskasutamis- ja kõrvaldamistoimingute nimistud“

Keskkonnaministri 25.09.2008 määrus nr 41 „Ohtlike jäätmete saatekirja vorm ning saatekirja koostamise, edastamise ja registreerimise kord“

Probleemtooted

Vabariigi Valitsuse 23.07.2009 määrus nr 135 „Probleemtooteregistri põhimäärus“

Keskkonnaministri 16.02.2011 määrus nr 12 „Probleemtooteregistri registrikaardi vormid“

Keskkonnaministri 09.05.2011 määrus nr 30 „Probleemtoodete kohta kehtestatud keeldude ja piirangute rakendamise tähtajad ning probleemtoodetes ohtlike ainete sisalduse piirnormid“

Keskkonnaministri 02.07.2007 määrus nr 49 „Probleemtoodetest tekkinud jäätmete täpsustatud nimistu“

Keskkonnaministri 22.07.2013 määrus nr 57 “Probleemtoote kasutajale kättesaadavaks tehtava teabe loetelu ning teabe esitamise viisid ja kord”

Elektri- ja elektroonikaseadmed

(kuni 14.02.2014) Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2002/96/EÜ elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete kohta

(alates 14.02.2014) Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2012/19/EL elektri- ja elektroonikaseademetest tekkinud jäätmete kohta

Komisjoni otsus nr 369, 03. mai 2005, millega kehtestatakse eeskirjad Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2002/96/EÜ (elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete kohta) järgimise kontrollimiseks liikmesriikides ja kõnealuse direktiiviga ettenähtud andmete esitamise viis

Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2011/65/EL, 8. juuni 2011, teatavate ohtlike ainete kasutamise piiramise kohta elektri- ja elektroonikaseadmetes

Vabariigi Valitsuse 20.04.2009 määrus nr 65 „Elektri- ja elektroonikaseadmetest tekkinud jäätmete kogumise, tootjale tagastamise ning taaskasutamise või kõrvaldamise nõuded ja kord ning sihtarvud ja sihtarvude saavutamise tähtajad“

Keskkonnaministri 09.02.2005 määrus nr 9 „Elektri- ja elektroonikaseadmete romude käitlusnõuded“

Keskkonnaministri 27.04.2009 määrus nr 21 „Elektri- ja elektroonikaseadmete märgistamise viis ja kord“

Keskkonnaministri 06.04.2011 määrus nr 24 „Teabe esitamise tähtaegade täpsustatud loetelu elektri- ja elektroonikaseadmete kategooriate lõikes“

Patareid ja akud

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2023/1542, 12. juuli 2023, mis käsitleb patareisid ja akusid ning patarei- ja akujäätmeid, millega muudetakse direktiivi 2008/98/EÜ ja määrust (EL) 2019/1020 ning tunnistatakse kehtetuks direktiiv 2006/66/EÜ (EMPs kohaldatav tekst)

Komisjoni määrus (EL) nr 493/2012, millega sätestatakse vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivile 2006/66/EÜ patarei- ja akujäätmete ringlussevõtu protsessi ringlussevõtu määrade arvutamise üksikasjalikud eeskirjad

Komisjoni otsus K(2008) 5339, millega Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2006/66/EÜ kohaselt kehtestatakse ühine metoodika, mille alusel arvutatakse lõppkasutajatele igal aastal müüdavate kantavate patareide ja akude kogus

Vabariigi Valitsuse 07.08.2008 määrus nr 124 „Patareidest ja akudest tekkinud jäätmete kogumise, tootjale tagastamise ning taaskasutamise või kõrvaldamise nõuded ja kord ning sihtarvud ja sihtarvude saavutamise tähtajad“

Keskkonnaministri 21.12.2007 määrus nr 64 „Patareide ja akude märgistamise viis ja kord“

Keskkonnaministri 10.01.2008 määrus nr 5 „Kasutatud patareide ja akude käitlusnõuded“

Korduma kippuvad küsimused

▪ WEEE direktiivi kohta

▪ Patareide ja akude direktiivi kohta

Elektri- ja elektroonikaseadmed ning nende jäätmed, Keskkonnaministeerium 05.12.2014

STANDARDID

▪ EVS-EN 50419: 2006- standard EE-seadmete märgistamise kohta vastavalt direktiivi 2002/96/ EÜ artikli 11 lõikele 2 (kättesaadav Eesti Standardikeskusest)

▪ EN 50625-1:2014 ”Collection, logistics & treatment requirements for WEEE General treatment requirements”