Tootjavastutuse põhimõte

Tootjavastutuseks (sageli ka „laiendatud tootjavastutuseks“) nimetatakse põhimõtet, mille kohaselt tootja vastutab toote eest alates selle valmistamisest kuni hetkeni, mil tootest tekkinud jäätmed on lakanud olemast jäätmed. Eelkõige tähendab see, et tootja vastutab toodetest tekkinud jäätmete kokkukogumise ja käitlemise eest ja kannab sellega seotud kulud.

Tootjavastutus võib olla individuaalne või kollektiivne. Individuaalse tootjavastutuse puhul vastutab tootja oma toodetest tekkinud jäätmete eest ning teda ei saa ilma tema nõusolekuta panna vastutama teiste tootjate jäätmete eest. Kollektiivse tootjavastutuse puhul vastutavad tootjad ühiselt kõigi vastavat liiki toodetest tekkinud jäätmete eest.

Sõltumata vastutuse liigist võivad tootjad teha omavahel koostööd tootjavastutusega seotud kohustuste täitmiseks. Muuhulgas võivad tootjad omavahelise kokkuleppega rakendada kollektiivset vastutust ka jäätmetele, mille suhtes kehtib individuaalne vastutus. Koostöö tegemise vormiks on reeglina tootjavastutusorganisatsioonid. Tootjavastutusorganisatsioon on mittetulunduslik tootjate ühendus, mille liikmed või osanikud on tootjad või tootjaid esindavad organisatsioonid ja mis on ellu kutsutud eesmärgiga täita tootjate huvides ja nimel tootjavastutusega seonduvaid kohustusi.

Tüüpilised tootjavastutusega seotud kohustused on järgmised:

1)      toodete spetsiifiline märgistamine;

2)      (individuaalse vastutuse puhul) käitlustagatise olemasolu;

3)      jäätmevaldajatele kergesti ligipääsetava asjaomaste jäätmete kogumisvõrgustiku olemasolu tagamine ja selle kaudu jäätmete (tasuta) vastuvõtmine;

4)      kogutud jäätmete käitlusse suunamise ja nende osas seadusega ettenähtud käitlusnõuete järgimise tagamine;

5)      toodete sisaldusainete ja neist tekkinud jäätmetega seonduv teavitamine ja aruandlus.

Eestis rakendatakse tootjavastutuse põhimõtet pakenditele ning toodetele, mis on jäätmeseaduses määratletud „probleemtoodetena“. Käesoleval hetkel on probleemtoodetena määratletud: 1) elektri- ja elektroonikaseadmed ja nende osad;  2) patareid ja akud; 3) mootorsõidukid ja nende osad;  4) rehvid; 5) põllumajandusplast.

EES-Ringlus on elektri- ja elektroonikseadmete ning patareide ja akude tootjate ühendus.

Elektri- ja elektroonikseadmete tootjavastutus kehtib alates 13.08.2005 ning see on enne nimetatud kuupäeva turule viidud toodete osas kollektiivne, alates nimetatud kuupäevast turule viidud toodete osas aga individuaalne. Patareide ja akude tootjavastutus kehtib  alates 01.05.2004 ning see on kollektiivne.